Privacitat i drets de imatge

Autoritzo a l’AFA de l’escola Creixen Terrassa (Cultura Pràctica) per a fer ús del material fotogràfic i audiovisual de les activitats que porti a terme l’entitat.

Les imatges podran ser usades per a:

  • Difondre activitats a partir de la pàgina web, bloc, i xarxes socials en general.
  • Ús intern a memòries i projectes de l’associació.
  • Documents i material gràfic imprès com cartells, tríptics i manuals.
  • L’entitat es compromet a què la utilització d’aquestes imatges, en cap cas, suposaran un dany a l’honor o intimitat de l’infant, ni serà contrària als interessos dels infants, respectant la normativa en matèria de protecció de dades, imatge i protecció jurídica dels infants.

De conformitat amb el que estableix la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les imatges preses i les dades personals d’aquesta autorització seran inserides a un fitxer responsabilitat de L’AFA amb CIF i domicili a Terrassa, carrer Sant Pere, 36, que podrà tractar les mateixes i fer-ne ús, en els termes i finalitat fixats en aquest document. El destinatari d’aquestes dades serà el responsable i no realitzarà cap cessió, excepte les comunicacions als encarregats del tractament que col·laboren en la prestació dels serveis als quals es refereixen el tractament. La base jurídica del tractament, és el propi consentiment, el qual podrà ser tret en qualsevol moment, sense que afecti el legítim tractament realitzat fins aleshores. Les imatges seran conservades pel temps exclusiu per a donar compliment a la finalitat per a la qual foren fer servides i sempre que perviuen els drets a exercitar contra el responsable. En qualsevol moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant escrit adreçat a l’associació. També tenen dret a presentar reclamació, si considera que el tractament de les dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’autoritat de control.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt